Aanbieding
Wij zijn alle dagen, ook tijdens het weekend, bereikbaar voor Informatie

Aanbieding
Altijd de beste aanbieidng onder de zon!

Reis- en Reserveringsvoorwaarden van SailBest Zeilvakanties 2022.
 

1.     Reservering
Na aanmelding ontvangt de huurder per email een overeenkomst ter ondertekening. De definitieve boeking vindt pas plaats na ontvangst van de originele, door de huurder ondertekende overeenkomst én ontvangst van de eerste betaling. De overeenkomst mag ook als foto of scan gemaild worden en dient binnen uiterlijk 5 dagen geretourneerd te worden. Na die tijd kan beschikbaarheid niet meer gegarandeerd worden. Indien een kortere optie termijn is opgegeven geldt deze termijn voor het ontvangen van de getekende overeenkomst.
Per boeking worden eenmalig reserveringskosten in rekening gebracht. Deze staan vermeldt op uw reisovereenkomst.
Na ontvangst van de tweede termijnbetaling ontvangt u circa 2 weken voor aanvang van de reis de voucher met reisbescheiden.

Betalingsvoorwaarden: Aanbetaling* Restant
Jachtverhuur en accommodaties 50 % 6 weken voor vertrek
Vliegtickets chartervluchten 50 % 6 weken voor vertrek
Vliegtickets lijnvluchten 100 %  
Verzekeringen 100 %  
* De aanbetaling dient binnen 8 dagen na de reserveringsdatum op de rekening van Tip Top Sailing te zijn bijgeschreven. Voor de meeste lijnvluchten moet het volledige bedrag per omgaande worden voldaan.
In geval van overschrijding van de betalingstermijnen zal SailBest met u in contact treden. Bij het uitblijven van de betaling wordt de boeking geannuleerd en zullen de annuleringskosten, zoals hieronder omschreven, vermeerderd met de wettelijke rente alsmede de eventueel te maken buitengerechtelijke incasso kosten aan u worden doorberekend.
Alle op de overeenkomst vermelde prijzen zijn in euro's.
 
2.    Reisduur & vluchtuitvoering
In de internationale reiswereld is het gebruikelijk de reisduur te vermelden in hele dagen. Ongeacht de tijd van aankomst en/of vertrek, zijn de eerste en laatste dag inbegrepen. Houdt u er rekening mee dat deze reisdagen meetellen in uw gehele reisduur. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op terugbetaling van (of een deel van) de reissom.
Alle vluchten worden uitgevoerd door gerenommeerde chartermaatschappijen of lijndienst maatschappijen. Bij boeking kunt u de geplande vluchtschema's opvragen. Deze schema's zijn onder voorbehoud van wijziging. Tot en met de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Ook na uitgifte van uw ticket blijft het mogelijk dat onverwachte omstandigheden van technische of organisatorische aard aanleiding geven tot wijziging in luchtvaartmaatschappij, vliegtuigtype, route of vertrektijd. Het kan voor komen dat vluchten vanwege operationele redenen met een tussenlanding uitgevoerd worden. Dit valt helaas buiten onze invloed. Vertragingen van vluchten vallen buiten de verantwoordelijkheid van reisorganisaties. Als er sprake is van een vluchtwijziging voor vertrek, brengt het boekingskantoor u op de hoogte. Bij wijzigingen van de terugvlucht meldt de flottieljeleiding dit aan u. Indien u door het vluchtschema c.q. vertragingen uw aansluiting op het openbaar vervoer mist, is SailBest niet aansprakelijk. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen kiezen voor de zogenaamde à la carte service. Dit betekent dat u zelf uw drankjes en hapjes aan boord mee neemt of koopt. Het al dan niet inclusief zijn van de verzorging aan boord is afhankelijk van luchtvaartmaatschappij, bestemming en vertrekdata. Indien u staat ingedeeld op een à la carte vlucht, wordt niet voorzien in enige vorm van vergoeding.


3      Chartercontract
Verhuurbedrijven in de Middellandse Zee werken vaak volgens een wettelijk model charter contract. Hierin zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder vastgelegd. Op verzoek sturen wij u een in de Engelse taal gesteld exemplaar toe.
Ter plaatse zal u altijd een versie van dit contract dienen te ondertekenen om aan alle gestelde formaliteiten van het huren van het schip te voldoen.

4.     Annuleringskosten
- jachtverhuur en accommodaties*: tot 6 weken voor vertrek: 50 %
  binnen 6 weken voor vertrek: 100 %
- Bij annulering chartervluchten: tot 6 weken voor vertrek: 15%
  Van 6 tot 4 weken voor de vertrek: 35%
  Binnen 4 weken voor vertrek: 100%
- lijndienstreserveringen: in overeenstemming met de voor het toegepaste tarief geldende bepalingen.
- losse lijndienststoelen vallen niet ander de garantie van de SGR.
* sommige verhuurders hanteren afwijkende annuleringskosten. Wij adviseren bij boeking altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.

5.   In de plaatsstelling
Indien een reiziger moet annuleren bestaat de mogelijkheid tegen een vergoeding tot “in de plaatsstelling” ( bij lijndienst vluchten kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn)
Neem voor de mogelijkheden en kosten contact op met het boekingskantoor.

6.    SailBest bemiddelt tussen huurder en verhuurder van een (zeil)jacht en/of flottielje organisatie.
SailBest treedt op als tussenpersoon/agent tussen consument en verhuurder (en een evt. flottielje organisatie). Daarmee aanvaarden wij geen aansprakelijkheid die redelijker wijze voortvloeit uit kleine verschillen in bijvoorbeeld opgegeven bouwjaar, afmetingen en/of uitrusting voor wat betreft het gehuurde schip, noch voor te varen routes, programma’s en indelingen van flottieljes. Bij enig dispuut tussen huurder en verhuurder bemiddelen wij ook hierin om te trachten een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden.
 
7.    Het charterjacht zal u schoon, met een complete inventaris en in een goede staat van onderhoud worden aangeboden. Bij beëindiging van de charterperiode zal de huurder het jacht aan de verhuurder overdragen in dezelfde staat als waarin het is ontvangen.
 
8.    Borgsom
Het charterjacht wordt aan de huurder ter beschikking gesteld na betaling van een borgsom. De betaling kan geschieden met gebruik van een creditcard (mét pincode!) en in sommige gevallen met contanten. Indien de schade hoger blijkt te zijn, dekt de verzekering van de verhuurder het restant bedrag. De aangeboden jachten zijn all risk verzekerd. Na inlevering van het jacht bij de verhuurder zal de borgsom, eventueel na aftrek van schade aan het jacht en/of uitrusting, aan de huurder worden terugbetaald.
SailBest en de plaatselijke verhuurder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging ontstaan tijdens de huurperiode.
In geval van schade aan de boot gedurende de huurperiode is de reiziger volledig aansprakelijk. Bij verwijtbare navigatiefouten, waardoor het schip bijvoorbeeld aan de grond loopt, zijn de kosten van berging tot maximaal de volledige borgsom voor rekening van de huurder. Na inlevering van het jacht bij de plaatselijke verhuurder zal de borgsom eventueel na aftrek van schade aan het jacht en/of uitrusting aan de huurder worden terugbetaald.
 
9.    Aansprakelijkheid
SailBest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, letsel of beschadiging ontstaan tijdens de reis- en charterperiode.
 
10Aansprakelijkheid bij boeking
Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die worden aangemeld. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
De reisvoorwaarden vereisen de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn.
 
11   Wijzigingen voorbehouden
Wij behouden ons het recht voor om de reissommen te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, Schiphol toeslagen i.v.m. geluidshinder e.d. en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven.
Verhogingen van deze kosten zullen in dat geval netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.
De aangekondigde beperkingen voor het vliegverkeer op Schiphol kunnen leiden tot veranderingen in de plaats (luchthaven), vluchtdagen, vertrek- en aankomsttijden, alsmede tot aanpassingen van de reissommen. Wij behouden ons tevens het recht voor om, in geval de toeristische reismarkt ernstige gevolgen zal ondervinden van een mogelijke oorlogs- of terroristische dreiging of om economische redenen, de geboekte reizen te annuleren, waarbij de betaalde reissom volledig zal worden gerestitueerd. De situatie ten tijde van het samenstellen van deze brochure/prijsbijlage vraagt ons helaas dit voorbehoud te moeten maken. Kennelijke fouten in deze prijsbijlage binden ons niet. In geval van drukfouten, behouden wij ons het recht voor prijzen aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit altijd voorafgaande aan de reservering kenbaar worden gemaakt.
 
12.  Vluchtinformatie
Definitieve vertrektijden worden altijd pas in uw ticket vermeld. Tot en met de dag van vertrek kunnen onverwachte omstandigheden aanleiding geven tot wijzigingen in luchtvaartmaatschappij, vliegtuigtype, route of vertrektijd. SailBest heeft hierop geen invloed en wij kunnen derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen die uit voornoemde wijzigingen voortvloeien.
 
13.  Klachten
Het is van belang het jacht na inscheping (voor vertrek) zorgvuldig te controleren op gebreken dan wel vermissing van inventaris. In geval van klachten dienen deze voor vertrek (schriftelijk) aan de verhuurder te worden gemeld. Zij zullen er alles aan doen de eventuele problemen op te lossen. Mocht er geen bevredigende oplossing worden verkregen, dan kunt u dit binnen 21 dagen na thuiskomst schriftelijk aan ons melden. Wij bemiddelen vervolgens bij de oplossing van uw klacht.
 
14.  Charterperiode
In geval van overschrijding van de overeengekomen charterperiode kan de verhuurder hiervoor extra kosten in rekening brengen. Een omschrijving van de exacte charterperiode vindt u terug in de overeenkomst en voucher.
 
15.  Huurperiode / Tijden uit-/invaren
In de meeste gevallen zal de overdracht van het schip aan de huurder op de eerste dag van de huur geschieden om 17.00 uur (of zoveel eerder als de verhuurder aangeeft). Tijdens de incheck procedure zal de verhuurder u op de hoogte brengen van het uiterlijke tijdstip waarop u met het jacht weer dient terug te zijn in de haven. Gebruikelijk is uiterlijk de middag voorafgaand aan de laatste dag van uw huurperiode.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient u de voorlaatste middag/avond van de huurperiode voor 17 uur weer terug te zijn in de thuishaven. Later terugkomen dan door de verhuurder voorgeschreven kan leiden tot aanvullende huur- en andere kosten die op uw borgsom worden ingehouden.
Uitvaren kan normaliter pas ten vroegste op de tweede dag van uw huurperiode. Uitvaren op zaterdag is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk en niet vooraf te organsieren.
Uitchecken op eerdere datum/tijd dan op uw overeenkomst staat vermeld, is normaliter alleen mogelijk na schriftelijke overeenstemming en meestal alleen tegen meerprijs (ivm bv duikinspectie/inzet extra personeel).
 
16. (Zeil)ervaring
Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart huurder (of zijn aangewezen schipper) over voldoende technische / (zeil)ervaring te beschikken om de veiligheid van het gehuurde schip en de gehele bemanning te waarborgen. Hij dient de gehele bemanning goede voorlichting te geven over de mogelijke gevaren aan boord, zoals bediening van het anker, draaiende motor, verwisselen van gasflessen etc.
Indien ter plaatse wordt bevonden dat een huurder niet over voldoende ervaring beschikt, heeft de verhuurder het recht een schipper mee te sturen voor één of meerdere dagen. De kosten hiervan zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.
Indien daarom gevraagd wordt, dient huurder vooraf een “zeil CV” te overleggen waaruit blijkt dat de schipper over voldoende relevante ervaring beschikt.
 
17. Reisdocumenten en gezondheidsvoorschriften / benodigde vaardocumenten
Uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart dient bij de aanvangsdatum van uw visum nog 8 maanden geldig te zijn. Let er op dat ook uw kind(eren) een eigen paspoort of identiteitskaart dienen te hebben. Indien u een niet-Nederlandse of Belgische nationaliteit of meervoudige nationaliteit heeft, is het raadzaam dat u als reiziger zelf contact opneemt over de benodigde reisdocumenten met uw eigen ambassade of die van het ontvangende land. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. Momenteel zijn er geen inentingen of vaccinaties verplicht in de aangeboden landen. Het is echter raadzaam om voor vertrek de GG & GD te raadplagen of er veranderingen zijn opgetreden. Een ieder die 10.000 euro of meer aan contant geld of waardepapieren vervoert, is verplicht hiervan aangifte te doen bij binnenkomst van, of vertrek uit, de Europese Unie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.douane.nl.

Verantwoordelijkheid voor het beschikken over én meebrengen van de door de lokale autoriteiten vereiste documenten ligt volledig bij de huurder. Evt. kosten en/of gevolgen van het niet ter plaatse kunnen overleggen van de vereiste documenten zijn volledig voor rekening van huurder en kunnen niet verhaald worden op .
 
18. Bemanningswijzigingen
Door lokale wetgeving is het niet mogelijk om tijdens de huurperiode de samenstelling van de bemanning te wijzigen. Er kan dus niet zomaar op- of afgestapt worden, hiervoor dient het lokale papierwerk te worden aangepast en dit kan enkel vooraf gebeuren. Het doorvoeren van wijzigingen in de bemanning kan extra kosten met zich mee brengen.


19. Flottieljeleiding
De reiziger dient over voldoende zeilervaring te beschikken om deel te kunnen nemen aan een flottieljetocht. De flottieljeleiding geeft alleen informatie over het vaargebied. Op basis van deze informatie kan de reiziger zijn eigen plan maken en zelfstandig uitvaren. De gegeven informatie van de flottieljeleiding ontslaan de reiziger nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid tot het voeren van een veilige navigatie/vaart.
De huurder blijft hoofdverantwoordelijke voor zijn beslissingen. De flottieljeleiding en SailBest kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gegeven informatie van de flottieljeleiding.
 
20. Routes/programma’s/indeling flottieljes
Voorgestelde routes en programma’s kunnen te allen tijde door de organisatie/flottieljeleiding worden aangepast als de omstandigheden hierom vragen.
Aan vermelde of besproken routes/programma’s of grootte en/of  indelingen van groepen kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Ook geven eventuele afwijkingen geen enkel recht op restitutie of enige andere vorm van compensatie. Hieronder valt ook het aanpassen van 15 daagse routes bij te weinig deelname naar (afwisselende) routes van 2 x 8 dagen. Het aandoen van dezelfde havens in een meerweekse flottielje kan nooit worden uitgesloten.
SailBest behoud zich nadrukkelijk het recht voor om door omstandigheden en/of regelgeving door plaatselijke autoriteiten, de gepubliceerde flottielje routes per afvaartdatum te wijzigen, hetgeen geen recht geeft op compensatie en/of annulering.
 
21. Het weer
Het slagen van uw zeilvakantie is voor een deel afhankelijk van de weersomstandigheden. Helaas is het weer een onvoorspelbare factor. Indien door weersomstandigheden één of meer dagen niet gevaren kan worden en/of onkosten gemaakt worden, dan is dit geheel voor eigen risico en rekening.
Ook het wijzigen van flottieljeroutes door weersomstandigheden is geheel ter beoordeling van de flottieljeleiding ter plaatse.
 
22.  Ter plaatse
Huurder is gehouden voor vertrek het gehuurde schip, haar uitrusting, inventaris en alle toebehoren zorgvuldig te controleren en zich te vergissen van de juiste werking. Mocht u onvolkomenheden constateren dient u deze te melden bij de verhuurder zodat deze in de gelegenheid gesteld kan worden deze op te lossen.
Ontstaan er tijdens de reis (technische) problemen, waarschuw dan de verhuurmaatschappij (in overleg met de flottieljeleiding). De verhuurder zal zich inspannen één en ander spoedig en adequaat op te lossen. Indien zij er onverhoopt niet in slagen u tevreden te stellen, laat hiervan dan een rapport op maken. Zonder schriftelijk indiening is het niet mogelijk achteraf te reclameren.
Houdt u er rekening mee dat wanneer u zich buiten de thuisbasis bevindt, reparatie en toelevering van onderdelen enige tijd in beslag kunnen nemen. Indien er een ernstig mankement optreedt aan het gehuurde schip is er geen reclame mogelijk indien dit mankement binnen 36 uur na melding aan de verhuurder is verholpen.

23.         Voorbehoud Jachtverhuur
Indien wegens overmacht c.q. technische problemen het gehuurde schip niet beschikbaar is, behoudt leverancier het recht voor een alternatief aan te bieden. Eventuele meerkosten dan wel besparingen zullen huurder netto doorbelast c.q. terugbetaald worden.
Mocht het geboden alternatief voor huurder niet aanvaardbaar zijn, dan heeft hij het recht de huur van het schip kosteloos te annuleren. Zulks uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de mededeling door leverancier. Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor huurder kan niet op leverancier verhaald worden.

24.         Verzekeringen
Voor jachthuur, flottielje zeilen en zeilcursussen raadt SailBest het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reis- / bagage- / ongevallenverzekering ten zeerste aan.
Indien de huurder/reiziger ondanks dit dringende advies bij een calamiteit niet beschikt over een reis-/ annuleringsverzekering kan hij zijn eventuele schade niet verhalen op SailBest.

25.         Privacy:
Voor het boeken van een reis hebben wij persoonsgegevens nodig. Sailbest behandelt deze uiteraard met de grootst mogelijke zorg en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
Zie ook onze Privacy verklaring.
 
26. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd in geval van geschillen hiervan kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
 
Wijzigingen, zet- en / of drukfouten voorbehouden.

SailBest is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Lantaarndijk 6, 4797SP, Willemstad
  • Vestigingsadres: Lantaarndijk 6, 4797SP, Willemstad
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
  • Telefoon: 0168-226008
  • E-mailadres: info@sailbest.nl